Innowacja


W związku z obecną sytuacją epidemiczną innowacja pedagogiczna „W zdrowym ciele zdrowy duch”, która miała być realizowana w roku szkolnym 2019/2020 zostaje wznowiona w okresie od 01.09 – 31.11.2020.

Ze względu na zalecaną izolację społeczną realizacja tematów odbędzie się bez udziału osób

z zewnątrz.


1. Temat innowacji: "W zdrowym ciele zdrowy duch".

2. Czas realizacji: wrzesień 2020r. – listopad 2020r.

3. Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

4. Cele:
- zapoznanie z wartościami zdrowia jako potencjału, którym dysponuje dziecko,
- propagowanie zdrowego trybu życia,
- kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego
i innych,
- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych,
- wdrażanie do ruchu na świeżym powietrzu, jako symulatora prawidłowego rozwoju,
- kształtowanie właściwej postawy wobec opieki zdrowotnej i działań profilaktycznych.
- angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną, szkołę przekazywanie im wiedzy z tego zakresu.

5. Organizacja zajęć:
Niniejsza innowacja zakłada, że jej treści będą realizowane dla uczniów klas I-III uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej. Zajęcia prowadzone będą dwa razy w tygodniu. W celu uatrakcyjnienia zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem różnorodnych technik, materiałów i pomocy dydaktycznych.

6. Planowane osiągnięcia uczniów:
Po zakończonych zajęciach uczeń:
- potrafi dbać o higienę i zdrowie.
- prezentuje postawę odpowiedzialności za zdrowie swoje i bliskich.
- dokonuje właściwych wyborów w sprawach swojego zdrowia i żywienia
oraz spędzania czasu wolnego.
- posiada bogatą wiedzę na temat czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu.
-dąży do utrzymania sprawności fizycznej i przestrzegają zasad profilaktyki zdrowotnej.
-angażuje wyobraźnię i pamięć.
-korzysta z różnorodnych źródeł informacji.
-pozna różnorodne sposoby korzystania z zasobów internetowych.
-wdroży się do efektywnego współdziałania w zespole i grupie.

7. EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja innowacji nastąpi po jej zakończeniu w celu uzyskania informacji zwrotnej o realizacji założonych celów. W trakcie realizacji programu dokonywana będzie na bieżąco obserwacja zachowań dzieci oraz ich postępów na zajęciach. Zbierane będą wytwory pracy uczniów. Przeprowadzone zostanie także badanie ankietowe wśród uczniów uczęszczających na zajęcia. Uzyskane wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy uczniowie posiedli wiedzę
i umiejętności przekazywane na zajęciach. Istotnym elementem ewaluacji będą wrażenia i opinie rodziców i innych obserwatorów. Wyniki ewaluacji w pisemnej formie opracują nauczyciele prowadzący innowację i zapoznają z nimi Radzę Pedagogiczną na konferencji podsumowującej rok szkolny 2021/2022.