Świetlica


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"
Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się jego podstawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Świetlica ma również ogromny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Jednym z głównych zadań świetlicy jest kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury życia codziennego. Wiedza o zdrowiu stanowi znakomitą płaszczyznę integrującą wiele różnorodnych działań edukacyjnych wspomagających wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Poprzez myślenie, poszukiwanie, działanie, uczenie się i doskonalenie dziecko przyjmuje odpowiedzialność za własne zdrowie. Zasoby, w które zostanie wyposażony młody organizm, są podstawą dobrego funkcjonowania przez wiele lat. Należy uświadamiać i kształcić dzieci , aby uchronić ich życie i zdrowie na przyszłość, aby stały się rozsądnymi młodymi ludźmi świadomymi i odpowiedzialnymi za własne zdrowie. Zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy dietetycy alarmują, iż dzieci już od najmłodszych lat dostarczają do organizmu zbyt dużo cukru i soli oraz szkodliwych substancji konserwujących poprzez mocno przetworzoną żywność. Odnotowuje się również wzrost otyłości u dzieci. Najlepszym sposobem zaradzenia niewłaściwym nawykom żywieniowym będzie pokazanie i umożliwienie im samodzielnego wykonania zdrowych potraw z owoców, warzyw oraz innych produktów. Wprowadzenie ruchu pozwoli zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu w domu i ograniczy spędzanie dużej ilości czasu przed ekranem komputera, smartfona czy telefonu komórkowego. Przestrzeganie zasad higieny zapewni ochronę przed chorobami, natomiast znajomość zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, pozwoli chronić zdrowie i życie.
Dlatego też uczniowie uczęszczający na zajęcia do świetlicy szkolnej będą realizować innowację pedagogiczną pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch" by wzbogacić swoją wiedzę z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa, wykształcić postawę "prozdrowotną" nabyć określonych umiejętności, przyswoić przyzwyczajenia oraz nawyki higieniczne i zdrowotne.

"W zdrowym ciele zdrowy duch".

1. Temat innowacji: "W zdrowym ciele zdrowy duch".

2. Czas realizacji: marzec 2020r. - czerwiec 2020r.

3. Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

4. Cele:
- zapoznanie z wartościami zdrowia jako potencjału, którym dysponuje dziecko,
- propagowanie zdrowego trybu życia,
- kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego
i innych,
- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych,
- wdrażanie do ruchu na świeżym powietrzu, jako symulatora prawidłowego rozwoju,
- kształtowanie właściwej postawy wobec opieki zdrowotnej i działań profilaktycznych.
- angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną, szkołę przekazywanie im wiedzy z tego zakresu.

5. Organizacja zajęć:
Niniejsza innowacja zakłada, że jej treści będą realizowane dla uczniów klas I-III uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej. Zajęcia prowadzone będą dwa razy w tygodniu. W celu uatrakcyjnienia, zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem różnorodnych technik, materiałów i pomocy dydaktycznych.

6. Planowane osiągnięcia uczniów:
Po zakończonych zajęciach uczeń:
- potrafi dbać o higienę i zdrowie.
- prezentuje postawę odpowiedzialności za zdrowie swoje i bliskich.
- dokonuje właściwych wyborów w sprawach swojego zdrowia i żywienia
oraz spędzania czasu wolnego.
- posiada bogatą wiedzę na temat czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu.
-dąży do utrzymania sprawności fizycznej i przestrzega zasad profilaktyki zdrowotnej.
-angażuje wyobraźnię i pamięć.
-korzysta z różnorodnych źródeł informacji.
-pozna różnorodne sposoby korzystania z zasobów internetowych.
-wdroży się do efektywnego współdziałania w zespole i grupie.

7. EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja innowacji nastąpi po jej zakończeniu w celu uzyskania informacji zwrotnej o realizacji założonych celów. W trakcie realizacji programu dokonywana będzie na bieżąco obserwacja zachowań dzieci oraz ich postępów na zajęciach. Zbierane będą wytwory pracy uczniów. Przeprowadzone zostanie także badanie ankietowe wśród uczniów uczęszczających na zajęcia. Uzyskane wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy uczniowie posiedli wiedzę
i umiejętności przekazywane na zajęciach. Istotnym elementem ewaluacji będą wrażenia i opinie rodziców i innych obserwatorów. Wyniki ewaluacji w pisemnej formie opracują nauczyciele prowadzący innowację i zapoznają z nimi Radę Pedagogiczną na konferencji podsumowującej rok szkolny 2019/2020.