Pedagog specjalny


Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego od 1 września 2022


Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zadań i obowiązków pedagoga specjalnego. Przepisy dotyczące jego zadań wchodzą w życie 1 września 2022 r.
Jakie to przepisy?
Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:
1. Współpracować z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
2. Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami.
W ramach tej współpracy będzie m.in. :
- rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
- diagnozować indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
3. Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
4. Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, ale także nauczycielom.
5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym ,np. z :
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
- placówkami doskonalenia nauczycieli,
- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
- pracownikiem socjalnym,
- asystentem rodziny,
- kuratorem sądowym i innymi.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
• w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
• publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
• w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593).