W 80 dni dookoła świata


„W 80 dni dookoła świata”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

AUTOR I PROWADZĄCA: KINGA SKOWRONEK

ZAŁOŻENIA INNOWACJI

Dziecko jest istotą niesłychanie ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wrasta w świat społeczny i przyrodniczy naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Edukacja przedszkolna to pierwszy etap wszechstronnego rozwoju dziecka. Ważne jest zatem by od najmłodszych lat wykorzystać tę naturalną cechę młodego człowieka. Na podstawie obserwacji nauczyciel powinien odnaleźć odpowiedni kierunek wykorzystania owej ciekawości w dziecku. Zadaniem nauczyciela już od najmłodszych lat jest bowiem uwrażliwianie dzieci na potrzebę życia w zgodzie z naturą. Koniecznie należy je nauczyć uważnego obserwowania ludzi, stosuków społecznych, przyrody i jej piękna, a także dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych zachodzących w przyrodzie. Zadaniem przedszkola i nauczyciela jest więc kształtowanie świadomego stosunku dziecka do środowiska przyrodniczego,rozbudzanie zainteresowań krajoznawczo- podróżniczych, miłości i szacunku do różnych form życia, właściwych i aktywnych postaw do przyrody i jej ochrony, a jednocześnie aktywnego rozwoju społecznego poprzez wspólny udział w wielu wyprawach.
„Pokaż mi, a zapomnę. Powiedz, a zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział a zrozumiem.”- Konfucjusz
W imię słów Konfucjusza uważam, że jedną z najodpowiedniejszych form kształtowania w dziecku pozytywnych postaw społecznych i rozwijania zainteresowań krajoznawczo- podróżniczych.
Innowacja pedagogiczna „W 80 dni dookoła świata” powstała po to, by pomóc dzieciom w wieku przedszkolnym w pełni wykorzystać ich naturalną ciekawość świata. Materiał zawarty w programie innowacji jest tak dobrany, aby pobudzić dzieci do myślenia i poznawania.
W ramach innowacji proponujemy bowiem połączenie edukacji przyrodniczej, społecznej i twórczości artystycznej(plastycznej i technicznej). Współcześnie są to aspekty szczególnie pożądane i doceniane, ważne w życiu każdego człowieka, szczególnie dziecka, które swą wędrówkę w świecie najważniejszych wartości dopiero zaczyna.
Innowacja ta jest opracowana zgodnie z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w myśl, której „celem wychowania przedszkolnego jest (...)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;; (...)” ,”(…) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej (…)” ;oraz „(…)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; (…)”
Innowacja „W 80 dni dookoła świata” wprowadzona zostanie we wszystkich grupach wiekowych w roku szkolnym 2019/2020.
Po i w trakcie realizacji innowacji zostanie przeprowadzona ewaluacja.
Podstawowe zadanie innowacji ma swoje podłoże w realizacji głównych celów wychowania przedszkolnego. Ich uszczegółowienie pozwoliło nam na wysunięcie wielu ważnych celów realizacji owej innowacji. Pragniemy poprzez ciekawe formy realizacji wzbudzić w dziecku chęć poznawania różnorodności krajów na różnych kontynentach, poznawania zabytków i ich historii, kształtowania społecznych postaw dziecka, wyrabianie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
Proponowane formy realizacji:
• Wycieczki podróżnicze palcem po mapie i globusie
• Zajęcia edukacyjne, warsztatowe w sali, pokazowe.
• Projekcje filmów.
• Zajęcia plastyczne.
• Zajęcia taneczne.

Przewidywane efekty innowacji
Dobrze zrealizowane, założone przez nauczyciela cele, zaciekawienie dziecka otaczającą go rzeczywistością przyniesie spodziewane efekty. Dzięki dokładnej realizacji wszystkich założeń programowych dziecko stanie się „głodne” przygód i ciekawe świata.
Ukształtowana w nich otwartość na świat stanie się cechą wyróżniającą naszych przedszkolaków na tle innych, staną się ambitne, świadome, że wszystko w przyrodzie ma swoją przyczynę i wszystko jest zmienne. Oprowadzenie dziecka po zabytkach i ciekawe ukazanie ich historii ukształtuje w nim umiejętność obserwowania życia.
Poprzez udział w zajęciach artystycznych przedszkolak udoskonali umiejętności manualne oraz umiejętność wyrażania swoich spostrzeżeń w formie plastycznej (technicznej.)

Ewaluacja innowacji
W trakcie trwania innowacji będą prowadzone działania ewaluacyjne, których wnioski pozwolą nam na optymalizację stosowanych form i metod pracy. Głównym zadaniem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zostały osiągnięte zaplanowane przez nauczycieli cele?
Sposoby ewaluacji:
• Obserwacja zachowań dzieci w trakcie zajęć, wycieczek i zabaw.
• Ankietowanie dzieci w formie wywiadu.
• Wystawa wytworów prac plastycznych i technicznych
Okres trwania innowacji: od 1.10.2019 do 25. 01. 2020.

 

W ramach realizacji innowacji dzieci wędrowały po wsztstkich kontynentach:

Europie

Azji

Afryce
Ameryce Południowej

Ameryce Północnej

Europie

Ausdtralii i Oceanii

Antartydzie

poznając faunę i florę, atrakcje turystyczne, kulture i historię poszczególnych kontynentów.