A trip to the theatre


Andrzej Grabowski w roli Argana
Andrzej Grabowski w roli Argana

Miłośnicy teatru na wycieczce

do Krakowa -
spektakl „Chory z urojenia”


Dnia 13 kwietnia 2016r. młodzież naszego gimnazjum, która aktywnie uczestniczy w działaniach projektu „Four Regions, One Europe”, obejrzała wspaniały spektakl pt. „Chory z urojenia”, w reżyserii Giovanniego Pampiglione, który wystawiono na deskach teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wyjazd ten zorganizowany był w ramach programu unijnego Erasmus+ realizowanego w naszej szkole już od września 2015r.
Było to niezwykłe przedpołudnie, gdyż ujrzeliśmy jedną z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych scen teatralnych. Już na wstępie ogromne wrażenie na wszystkich wywarł sam budynek XIX-wiecznego teatru, nie wspominając o przepięknym jego wnętrzu. Wszyscy od razu wyciągnęli swoje smartfony i pstrykali sobie mnóstwo selfie. Teatr Słowackiego działa nieprzerwanie od 1893r. zapewniając rozrywkę na najwyższym poziomie koneserom prawdziwej sztuki. Zaliczany jest do najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie. Komedia Moliera należy do stałego repertuaru tej sceny. Tym razem sala również była wypełniona po brzegi.
"Chory z urojenia" to ostania sztuka, jaką napisał Molier. Po raz pierwszy wystawiono ją w roku 1673. W trakcie czwartego przedstawienia komedii Molière przeżył zapaść, gdy odgrywał scenę śmierci Chorego, a wkrótce po tym zmarł. Ten arcymistrz komedii wyśmiewał w swoich sztukach fałszywą pobożność, kult pieniądza, zacofanie, obłudę, hipokryzję i... zwykłą głupotę. Mówi o samotności i lękach towarzyszących nam w codziennym życiu. Dlatego Molier przez wielu był nielubiany, a jego sztuki wywoływały oburzenie. Okazuje się, że tematy molierowskich komedii nie przestały być aktualne nawet w XXI wieku i ciągle wywołują śmiech publiczności. "Chory z urojenia" to tekst o naszych czasach, kiedy lekarze, firmy farmaceutyczne i apteki bardzo silnie wpływają na nasze życie, a pacjenci nierzadko wpadają w hipochondrię.
Komedia składa się z trzech aktów. Opowiada historię hipochondrycznego Argana, który nieustannie wmawia sobie kolejne choroby, gdy tymczasem cieszy się dobrym zdrowiem. Z ogromną skrupulatnością stosuje się jednak do zaleceń lekarza. Jednocześnie dąży do tego, by jego córka Angelika poślubiła lekarza, pomimo faktu, że ta już od dawna kocha Cleante'a. Brat Argana, z pomocą pokojówki Toinette postanawia "uleczyć" go z jego obsesji. Przekonują go, by sfingował własną śmierć, dzięki czemu miałby się przekonać, kto rzeczywiście go kocha i jest mu wierny. Okazuje się, że drugą żonę Argana obchodzą wyłącznie pieniądze, podczas gdy jego córka naprawdę go kocha. Po "powrocie do żywych" Argan pozwala Angelice poślubić kogo zechce.
Sam spektakl, który trwał 2h i 10 min, wywołał wielkie poruszenie wśród nas młodych widzów i zapewnił nam znakomitą zabawę. W roli tytułowego hipochondryka Argana wystąpił jeden z najpopularniejszych polskich aktorów - Andrzej Grabowski. Świetną adaptację sceniczną uzupełniła również znakomita gra całego zespołu aktorskiego. W rolach drugoplanowych wystąpili: Lidia Bogaczówna jako Belina, Natalia Strzelecka i Marta Waldera jako Aniela, Karolina Kamińska jako Ludwisia, Rafał Dziwisz jako Belard, Rafał Sadowski jako Kleant, Feliks Szajnert jako Pan Biegunka, Wojciech Skibiński w roli Pana Czyściciela, Grzegorz Łukawski jako Tomasz Biegunka, Krzysztof Jędrysek jako Pan Wonny, Tomasz Wysocki jako Pan Wiara oraz niezapomniana pokojówka Antosia, w rolę którą wcieliła się Anna Tomaszewska.
Zarówno niepowtarzalne kreacje aktorów jak i fantastyczna scenografia z pewnością na długo zapiszą się w pamięci wszystkich tych, którzy z zapartym tchem i uśmiechem na twarzach śledzili sceniczne poczynania człowieka, próbującego za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę najbliższego otoczenia. Widzowie nagrodzili występ gorącymi oklaskami.
Bez wątpienia obcowanie z tak wysoko pojętą sztuką oprócz tego, że przyniosło nam sporo doznań estetycznych, dodatkowo wzbogaciło warsztat pracy młodego aktora, a magia teatru i kontakt z prawdziwą sztuką poruszyły w nas wrażliwość na piękno. W dobrych nastrojach wróciliśmy późnym popołudniem do Kasiny Wielkiej.
Wyjazd do teatru zorganizowała p. Beata Chlipała, a opiekunkami grupy były panie: Marta Lorenc i Maria Skowronek.

The Imaginary Invalid
The Imaginary Invalid

 Theater lovers on a trip to Krakow -

play "The Imaginary Invalid"

 

On 13th April 2016 the teenagers who are eagerly taking part in the project „Four Regions, One Europe” watched a play “The Imaginary Invalid” directed by Giovanii Pampiglion which was performed at Juliusz Slowacki theatre in Krakow. This trip was organized thanks to the European project Erasmus + which has been carried out in our school since September 2015.

It was an extraordinary morning when we saw one of the most famous and the most distinguished theater.The entry of the theatre building, not to mention the beautiful interior, dating from the XIX century, made a huge impression on all of us. Everyone immediately pulled out their smartphones and snapped a lot of selfies. Slowacki theater has been opened since 1893. providing entertainment at the highest level of true art connoisseurs.This theater is the most valuable architectural monuments in Europe. And the Molière’s comedy belongs to a constant repertoire of this scene. The theatre hall was full of people.

„The Imaginary Invalid” is the last play written by Molier. It was first performed in 1673. During the fourth performance, while Molier was playing a main role, he experienced a collapse and died soon.This grand master of comedies laughed in his plays at false piety, the cult of money, backwardness, falseness, hypocrisy and….simple foolishness. He talks about loneliness and fears present at our everyday life. That’s why Molière was unpopular among many people and his plays evoked indignation. It turns out, that the subjects of Molière’s comedies still deal with typical issues even in the 21st century and constantly are raising a laugh by the audience.

”The Imaginary Invalid” is a text about our times when the doctors, drug companies and pharmacies affect our life very strong, and patients not rarely fall into hypochondria.The comedy consists of three acts. It tells the story of hypochondriacal Argan who makes himself constantly believe he’s ill. Meanwhile he enjoys good health.However he obeys doctor’s orders with huge scrupulosity. At the same time he aspires to the marriage of his daughter Angelika with the doctor in spite of the fact, that she’s loving Cleante for a very longtime.Argan’s brother, with some help of the chambermaid Toinette, decides to " cure " him of his obsession. They persuaded him to fake his own death. In this way he can see who really loves him and is faithful to him. It turns out that the secod Argan’s wife only cares about Money while his daughter really loves him. After the "return to living" Argan allows Angelica to marry who she wants.

The play, which lasted 2 hours and 10 minutes, caused big agitation among us - the young audience and provided us with great fun. The title role of hypochondriac Argan was performed by one of the most popular Polish actors- Andrzej Grabowski. The wonderful game of the entire drama team complemented also the great stage adaptation. Supporting actors were: Lidia Bogaczówna as Berlina, Natalia Strzelecka and Marta Waldera as Aniela, Karolina Kamińska as Ludwisia, Rafał Dziwisz as Belard, Rafał Sadowski as Kleant, Feliks Szajnert as Mr. Biegunka, Wojciech Skibiński in the soil Mr. Cleaner, Grzegorz Łukawski as Tomasz Biegunka, Tomasz Jędrysek as Mr. Wonny, Tomasz Wysocki as Mr Wiara and Anna Tomaszewska, who played the role of unforgettable chambermaid Antosia.

Both the unique creation of actors and fantastic scenery will long be saved in the memory of all those who with bated breath and a smile on their face followed the stage actions of a man who is trying by all means to draw the attention of closest surroundings. The audience rewarded the performance loud applause.Without doubt, experiencing with so high art except that it brought us a lot of aesthetic experiences, additionally it enriched a workshop of young actor, and magic of the theater and contact with real art, moved sensitivity to beauty in us. We came back late afternoon to Kasina Wielka in good moods.

A trip to the theater was organized by Mrs Beata Chlipała and the group carer were ladies: Marta Lorenc and Maria Skowronek.