Trip to Krakow


Galeria Sztuki Polskiej w Sukiennicach
Galeria Sztuki Polskiej w Sukiennicach

Wycieczka do Krakowa

 

W dniu 4 października 2016 r. w ramach projektu „Four Regions, One Europe” realizowanego ze środków programu Erasmus+, uczniowie z naszego gimnazjum wraz z koordynatorami udali się na wycieczkę do Krakowa. Ponieważ jednym z głównych tematów projektu jest sztuka, stąd też wybór padł na krakowskie muzea. Pierwszym punktem programu była Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - pierwsza siedziba Muzeum Narodowego w Krakowie, w której znajdują się ekspozycje dziewiętnastowiecznego polskiego malarstwa i rzeźby. Uczniowie wzięli tam udział w lekcji muzealnej pt. „Malarscy kronikarze historii Polski”. Na początku przysłuchiwali się pani przewodnik, która w ciekawy sposób opowiadała o historiach i okolicznościach powstania obrazów, a także o treści jaką przedstawiają. Później już sami uczniowie starali się interpretować kolejne dzieła pod kątem sposobu i formy malowania, a także nastroju obrazu. Wszystkim szczególnie zaimponowały dwa dzieła Jana Matejki pokazujące ważne wydarzenia z historii Polski: „Hołd pruski” oraz „Kościuszko pod Racławicami”. Pod koniec zajęć pani przewodnik rozdała wszystkim karty pracy. Tylko dzięki wnikliwej obserwacji i uważnego słuchania udało się je wszystkim grupom uzupełnić.
Następnie uczestnicy wycieczki przeszli przez Rynek do Collegium Maius – najstarszego budynku uniwersyteckiego w Polsce, w którym mieści się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tutaj zobaczyli wystawę interaktywną, gdzie poprzez zabawę i samodzielne eksperymentowanie mogli odkrywać różne zjawiska fizyczne, a także zobaczyć mapę nieba nad Krakowem czy przyrządy, którymi mierzono czas w różnych epokach.
Na koniec wszyscy zwiedzili wystawę stałą Collegium Maius. Mieszczą się tu dawne pomieszczenia, w których mieszkali profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także biblioteka (libraria), jadalnia (stuba communis), aula czy skarbiec. W sejfie Pierwszego Skarbca pośród cennych przedmiotów znajdują się między innymi insygnia władzy rektorskiej. Są to cztery berła, złoty łańcuch rektorski oraz dwa pierścienie. Miejsce szczególne zajmuje „Złoty Globus Jagielloński". W drugiej części Skarbca prezentowane są rozmaite przedmioty z XV i XX wieku. Można tu również zobaczyć najnowsze nabytki w zbiorach muzeum: nagrody filmowe przekazane przez Andrzeja Wajdę, złoty medal olimpijski Roberta Korzeniowskiego oraz medal Nagrody Nobla podarowany uniwersytetowi przez Wisławę Szymborską.

Collegium Maius
Collegium Maius

Trip to Krakow

 

On 4th October students from our gymnasium who take part in Erasmus+ project “Four Regions, One Europe” together with its coordinators went for a trip to Krakow. One of our project’s main topics is Art thus we decided to visit museums there. The first place we visited was the Gallery of the 19th-Century Polish Art in the Cloth Hall – the first seat of the National Museum in Krakow where you can find exclusively Polish painting and sculpture from the 19th century. Our students took part in a lesson called “Pictorial Chroniclers of Polish History”. At first, they were listening to a guide who was explaining history and circumstances of making paintings to them in a very interesting way and who also gave details what they present. Later our students tried to interpret following pieces of art by themselves taking into considerations the technique and forms of painting as well as presented mood. Everyone was impressed looking at two pieces of art by Jan Matejko which presented two very important historical Polish events: “The Prussian Homage” and “Kościuszko at Racławice”. Finally, the guide gave some worksheets to students. Only these groups, who observed all paintings very carefully and listened to our guide, could have filled them in correctly.

Next all participants going through the Main Square got to Collegium Maius – the oldest university building in Poland where you can find the Jagiellonian University Museum. They visited here an interactive exhibition where they could explore different physical phenomenon through having fun and making experiments by themselves as well as see a map of the sky over Krakow or tools used to measure time in different periods.
Finally, everyone visited standing exhibitions in Collegium Maius. There are some historic interiors, rooms inhabited by Jagiellonian University professors as well as Libraria (library), Stuba Communis (old refectory), the Aula and the Treasury. In the First Treasury there are, among other valuable objects, the rector insignias. These are four scepters, the gold rector chain and two rings. A special place is taken up by “The Golden Jagiellonian Globe”. In the second part of Treasury there are different objects from the 15th to 20th century presented. It is also possible to see the newest assets of the Museum collection: movie awards donated by the film director Andrzej Wajda, a gold Olympic medal by Robert Korzeniowski and the Nobel Prize medal bequeathed by Wisława Szymborska.

Visiting Collegium Maius in Krakow

Visiting the National Museum in Krakow

Wycieczka do Krakowa / Trip to Kracow